تعطیلی مدارس مشهد 14 فروردین 95

از آب گرفتگی تا تعطیلی مدارس و فرودگاه