تفاهم نامه همکاری میان پست و اداره کل بنادر مازندران امضا شد

امضا تفاهم نامه همکاری مشترک تجاری، اقتصادی بااکراین