تقدیر در دمای منفی ۶ روایتی سپید از بوکان ماموستا و جشنواره عمار