تلفیق ذهن و هنر ایرانی در 138 کتاب نردبان

تلفیق گیتار و هنر میکروفون