تلگرام18 منتطقه آزاد

آموزش فیفا 17؛ نحوه زدن ضربات آزاد قدرتی