تلگرام دکتر نبی

نعت بسیار زیبای « میری نبی پیاری نبی» از جنید جمشید