تلگرام شبکه هاي مخالف ن

مجری شبکه تجزیه طلب گوناز: ما با تشیع مخالف هستیم