تمامی مدارس استان کرمانشاه به سیستم های گرمایش استاندارد مجهز هستند