تمامی مدارس استان کرمانشاه به سیستم های گرمایش استاندارد مجهز هستند

سیستم های متنوع گرمایش کفی یوپونور (فیلم)