تمام معایب سیستم داس

تجاوز داعش به زنان و گردن زدن مردان با داس