توئیت های اردوغان برای حلب

وقتی ظریف برای نوشتن یک توئیت می گذارد