توصیه پرویز پرستویی به رهاشدن از پیش داوری ها اینستاپست