تیپ 55

شوخی بچه های تیپ فاطمیون(جشن پتو به روش تیپ فاطمیون) (فیلم)