ثبت جهانی قنات قصبه محور فعالیتهای توسعه و عمران گناباد

مستند قنات قصبه گناباد (فیلم)