ثبت جهانی قنات قصبه محور فعالیتهای توسعه و عمران گناباد

قنات قصبه گناباد ثبت جهانی شد