ثروت بیل گیتس از مرز 90 میلیارد دلار گذشت

مردی که رکورد ثروت بیل گیتس رو شکست!