جایگاه مسلمانان در تولید علم

درسهایی از قرآن جایگاه قرآن در زندگی مسلمانان (فیلم)