جای خالی حقوق قربانیان جنگ در توافق دولت افغانستان با حکمتیار