جای خالی حقوق قربانیان جنگ در توافق دولت افغانستان با حکمتیار

اهنگ جای خالی