جای خالی حقوق قربانیان جنگ در توافق دولت افغانستان با حکمتیار

گلبدین حکمتیار وارد کابل شد ( کیلیپ )