جدایی کفشگر ی و حاتمی از سر خپوشان

مناظره فراستی و امیرپوریا بر سر جدایی نادر ازسیمین