جدایی کفشگر ی و حاتمی از سر خپوشان

علی حاتمی سر صحنه هزاردستان(جالب)