جدا شدن فردیس از کرج مانع توسعه عمران شهری آن می‌شود

صورمركبة مضحكة جدا جدا جدا