جدا شدن فردیس از کرج مانع توسعه عمران شهری آن می شود

کلیپ: غرور مانع یادگیری می شود..