جدا شدن فردیس از کرج مانع توسعه عمران شهری آن می شود