جدا شدن فردیس از کرج مانع توسعه عمران شهری آن می شود

صورمركبة مضحكة جدا جدا جدا