جزییات دستری شرور سابقه دار کشف ۲كیلو شیشه ومهمات جن از متهم