جلیقه شلوار دخترونه

ساخت جلیقه نجات با استفاده از شلوار