جنگ های آمریکا فقط به افزایش فعالیت های تروریستی من شد