جنگ های آمریکا فقط به افزایش فعالیت های تروریستی من شد

افزایش فالوور اینستاگرام .افزایش لایک افزایش محبوبیت شم