جواب رمز مرحله سوم فرار از الکاتراز

قرار جواب و جواب جواب نهاوند - سوره مبارکه رعد