جوک در مورد کمک به همسایه

جدیدترین فتوای وهابیت ملعون در مورد کمک نکردن به فلسطین