جیتلی چینی

یک آخوند چطور چینی حرف میزند واقعا جالب و دیدنی