حدود پنج هزار و 500 نفر در تهران به دستفروشی اشتغال دارند

حدود ۶ هزار نفر آمار جانباختگان فاجعه منا