حدود پنج هزار و 500 نفر در تهران به دستفروشی اشتغال دارند

دورریز 'خیار' در اصفهان و فروش خیار ۴ هزار تومانی در تهران ( کیلیپ )