حضور جمعی از داوران بوکس کشور در گرگان

حضور جمعی از بزرگان ورزش در شیرخوارگاه آمنه