حقوق جدید در صندوق توسعه ملی باز هم «نجومی» است

پای حقوق های نجومی به «سمت خدا» هم باز شد!