حقوق شرکت صنعت آفرینان امداد

چه کسانی ایران را ضد حقوق بشر می دانند؟ Hasan Abbasi (فیلم)