حل زکریای رازی

پژوهش سرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان باخرز (فیلم)