حل زکریای رازی

اگر ادیسون ایرانی بود و زکریای رازی تو این عصر کشف میکرد الکل رو