حمله سوخوهای روسی به تروریست ها از ایران

حمله به تروریست ها