حواشی تجمعات در اعتراض به فیتیله توهین به ترکها

اعتراض مردم زنجان به واکنش توهین برنامه فیتیله به ترکها