حواشی تجمعات در اعتراض به فیتیله توهین به ترکها

توهین آخوند شیعه به اهل سنت