خانه‌های میخی در بافت فرسوده شانگهای

اجرای فرسوده در قوانین اعطای تسهیلات بافت های فرسوده