خبرگزاری ایمنا سرگذشت یک رود

نشست مشترک خبرگزاری حوزه و خبرگزاری رسا (فیلم)