خبر حمله به ارایشگاه عروسک در اهواز

نَفَسِ اهواز گرفت! ( کیلیپ )