خبر سکته محسن افشانی صحیح است

سکته ناگهانی محسن افشانی در برنامه زنده!