خبر سکته محسن افشانی صحیح است

بوسه جنجالی محسن افشانی روی آنتن زنده تلویزیون