خبر سکته محسن افشانی صحیح است

خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر