خریدهای جدید استقلال درفصل95 96m

بازی پرس پولیس با استقلال !!