خواننده برنجیان چند سال دارد

جنسی که چند سال داشتم میخواهم هدیه بدهم خمس دارد ؟