خوانندگی حامد بهداد چی شد شب شد

حامد بهداد آواز خوانی حامد بهداد در فیلم پرتغال خونی