خوی ایران

قتل دختر توسط پدر خود شهر خوی(تگزاس ایران)لحظه جان دادن