داشتن بیش از 9 سیم کارت ممنوع آکا

سرعت بیش از 50 کیلومتر ممنوع (فیلم)