دانشجویان ایرانی مقیم امریکا اپارات

شوخی مجری ایرانی با دانشجویان خارجی مقیم ایران-تبریز