دانشگاه‌ علوم پزشکی در حوزه فعالیت‌های قرآنی دارای شاخص‌های ممتازی است

جشن یک سالگی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (فیلم)