دانشگاه‌ علوم پزشکی در حوزه فعالیت‌های قرآنی دارای شاخص‌های ممتازی است