دانشگاه افسری زیبا کنار

مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری امام حسین(ع) (فیلم)