دانلو ترکی سن سن مارالیم آی قیز

نوحه ترکی و فارسی حضرت قاسم ابن الحسن