دخترانه زنجانی

افتتاح ساختمان آسیا با حضور بابک زنجانی و بهرام رادان