دروگبا توپ طلا حق رونالدو است

یک توپ دارم قلقلیه سرخ و سفید ابیه