در حسرت کربلا

نزار القطری - كربلا یا كربلا یا كربلا