دستری یک داعشی با لباس زنانه عجیب ع

دستگیری داعشی ها با لباس زنانه