دعوت نشدن کریم بنزما به نیم ملی فرانسه

دلایل مارکار آقاجانیان برای دعوت نشدن رحتمی به تیم ملی