دعوت نشدن کریم بنزما به نیم ملی فرانسه

اخبار کوتاه؛ محروم شدن بنزما از همراهی تیم ملی فرانسه در یورو