دعوت نشدن کریم بنزما به نیم ملی فرانسه

کریم بنزما به اتهام اخاذی از فیلم مستهجن دوستش بازداشت